سیب http://mazharjan.mihanblog.com 2020-07-03T23:44:06+01:00 text/html 2017-04-05T20:57:45+01:00 mazharjan.mihanblog.com Aram Dust عشق چیست http://mazharjan.mihanblog.com/post/355 <br><b><font size="3"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><img class="irc_mi" src="http://www.leyliomajnoon.loxblog.com/upload/l/leyliomajnoon/image/postsimage/leyliomajnoon-8.jpg" alt="Image result for ‫لیلی و مجنون‬‎" style="margin-top: 17px;" height="371" width="572"><br></font></font></b><font size="3"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"><br>برای بررسی حقیقت عشق در باور مردم دوران های پیشین، ترجیح دادم بخشی از حکایت لیلی و مجنون را از قلم سلطان مثنوی سرایی ،نظامی، به عنوان مقدمه بیاورم.</font></font></font><br><div class="b"><div class="m1"><p><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></p><p><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">روزی ز طریده گاه آن دشت</font></b></p></div><div class="m2"><p><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">بر خاک دیار یار بگذشت</font></b></p></div></div><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b><div class="b"><div class="m1"><p><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></p><p><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">دید از قلم وفا سرشته</font></b></p></div><div class="m2"><p><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">لیلی مجنون به هم نوشته</font></b></p></div></div><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b><div class="b"><div class="m1"><p><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></p><p><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">ناخن زد و آن ورق خراشید</font></b></p></div><div class="m2"><p><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">خود ماند و رفیق را تراشید</font></b></p></div></div><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b><div class="b"><div class="m1"><p><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></p><p><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">گفتند نظارگان چه رای است؟</font></b></p></div><div class="m2"><p><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">کز هر دو رقم یکی بجای است</font></b></p></div></div><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b><div class="b"><div class="m1"><p><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></p><p><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">گفتا رقمی به ار پس افتد</font></b></p></div><div class="m2"><p><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">کز ما دو رقم یکی بس افتد</font></b></p></div></div><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b><div class="b"><div class="m1"><p><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></p><p><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">چون عاشق را کسی بکاود</font></b></p></div><div class="m2"><p><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">معشوقه از او برون تراود</font></b></p></div></div><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b><div class="b"><div class="m1"><p><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></p><p><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">گفتند چراست در میانه</font></b></p></div><div class="m2"><p><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">او گم شده و تو بر نشانه</font></b></p></div></div><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b><div class="b"><div class="m1"><p><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></p><p><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">گفتا که به پیش من نه نیکوست</font></b></p></div><div class="m2"><p><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">کاین دل شده مغز باشد او پوست</font></b></p></div></div><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b><div class="b"><div class="m1"><p><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></p><p><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">من به که نقاب دوست باشم</font></b></p></div><div class="m2"><p><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">یا بر سر مغز پوست باشم</font></b></p><p><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></p><p><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><u><i>(در پرانتز) را در ادامه مطلب مطالعه کنید.</i></u><br></font></b></p></div></div><br> text/html 2016-12-21T22:14:40+01:00 mazharjan.mihanblog.com Mazhar Dust تعبیر چکامه ای از مولانا رومی http://mazharjan.mihanblog.com/post/353 <div class="b"><div class="m1"><p><br><img class="irc_mi ivsuwMplpYXQ-pQOPx8XEepE" alt="Image result for ‫مولوی‬‎" style="margin-top: 0px;" src="http://cdn.asemooni.com/2014/09/molavi-tribute-day.jpg" height="393" width="590"></p><p><b><font size="3" face="times new roman,times,serif">هست به خطه عدم شور و غبار و غارتی</font></b></p></div><div class="m2"><p><b><font size="3" face="times new roman,times,serif">آتش عشق درزده تا نبود عمارتی</font></b></p></div></div><b><font size="3" face="times new roman,times,serif"> </font></b><div class="b"><div class="m1"><p><b><font size="3" face="times new roman,times,serif">ز آنک عمارت ار بود سایه کند وجود را</font></b></p></div><div class="m2"><p><b><font size="3" face="times new roman,times,serif">سایه ز آفتاب او کی نگرد شرارتی</font></b></p></div></div><b><font size="3" face="times new roman,times,serif"> </font></b><div class="b"><div class="m1"><p><b><font size="3" face="times new roman,times,serif">روح که سایگی بود سرد و ملول و بی‌طرب</font></b></p></div><div class="m2"><p><b><font size="3" face="times new roman,times,serif">منتظرک نشسته او تا که رسد بشارتی</font></b></p></div></div><b><font size="3" face="times new roman,times,serif"> </font></b><div class="b"><div class="m1"><p><b><font size="3" face="times new roman,times,serif">جان که در آفتاب شد هر گنهی که او کند</font></b></p></div><div class="m2"><p><b><font size="3" face="times new roman,times,serif">برق زد از گناه او هر طرفی کفارتی</font></b></p></div></div><b><font size="3" face="times new roman,times,serif"> </font></b><div class="b"><div class="m1"><p><b><font size="3" face="times new roman,times,serif">شعله آفتاب را بر که و بر زمین است رنگ</font></b></p></div><div class="m2"><p><b><font size="3" face="times new roman,times,serif">نیست بدید در هوا از لطف و طهارتی</font></b></p></div></div><b><font size="3" face="times new roman,times,serif"> </font></b><div class="b"><div class="m1"><p><b><font size="3" face="times new roman,times,serif">جان به مثال ذره‌ها رقص کنان در آفتاب</font></b></p></div><div class="m2"><p><b><font size="3" face="times new roman,times,serif">نورپذیریش نگر لعل وش و مهارتی</font></b></p></div></div><b><font size="3" face="times new roman,times,serif"> </font></b><div class="b"><div class="m1"><p><b><font size="3" face="times new roman,times,serif">جان چو سنگ می‌دهد جان چو لعل می‌خرد</font></b></p></div><div class="m2"><p><b><font size="3" face="times new roman,times,serif">رقص کنان ترانه زن گشته که خوش تجارتی</font></b></p></div></div><b><font size="3" face="times new roman,times,serif"> </font></b><div class="b"><div class="m1"><p><b><font size="3" face="times new roman,times,serif">قرص فلک درآید و روی به گوش جان‌ها</font></b></p></div><div class="m2"><p><b><font size="3" face="times new roman,times,serif">سر ازل بگویدش بی‌سخن و عبارتی</font></b></p></div></div><b><font size="3" face="times new roman,times,serif"> </font></b><div class="b"><div class="m1"><p><b><font size="3" face="times new roman,times,serif">آنک به هر دمی نهان شعله زند به روح بر</font></b></p></div><div class="m2"><p><b><font size="3" face="times new roman,times,serif">آن دل و زهره کو کز آن دم بزند اشارتی</font></b></p></div></div><b><font size="3" face="times new roman,times,serif"> </font></b><div class="b"><div class="m1"><p><b><font size="3" face="times new roman,times,serif">محرم حق شمس دین ای تبریز را تو شه</font></b></p></div><div class="m2"><p><b><font size="3" face="times new roman,times,serif">کشته عشق خویش را شاه ازل زیارتی</font></b></p><p><b><font size="3" face="times new roman,times,serif"><br></font></b></p><p><font size="3" face="times new roman,times,serif"><i>تأویل در ادامه ی مطلب</i><br></font></p></div></div><b><font size="3" face="times new roman,times,serif"> </font></b> text/html 2016-09-13T07:42:23+01:00 mazharjan.mihanblog.com Mazhar Dust تعبیر شعر "من غلام قمرم" http://mazharjan.mihanblog.com/post/352 <div class="b"><div class="m1"><p><br><img src="http://www.bisheh.com/Uploaded/PostImg/realsize/635646261368948750.jpg" alt="Image result for ‫گفتم ای عشق من از چیز دگر‬‎" class="irc_mi ipm9BCinSiiU-pQOPx8XEepE" style="margin-top: 0px;" height="393" width="450"></p><p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو</font></b></font></p></div><div class="m2"><p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">پیش من جز سخن شهد و شکر هیچ مگو</font></b></font></p><p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font></p></div></div><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><div class="b"><div class="m1"><p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">سخن رنج مگو جز سخن گنج مگو</font></b></font></p></div><div class="m2"><p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">ور از این بی‌خبری رنج مبر هیچ مگو</font></b></font></p><p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font></p></div></div><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><div class="b"><div class="m1"><p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">دوش دیوانه شدم عشق مرا دید و بگفت</font></b></font></p></div><div class="m2"><p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">آمدم نعره مزن جامه مدر هیچ مگو</font></b></font></p><p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font></p></div></div><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><div class="b"><div class="m1"><p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">گفتم ای عشق من از چیز دگر می‌ترسم</font></b></font></p></div><div class="m2"><p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">گفت آن چیز دگر نیست دگر هیچ مگو</font></b></font></p><p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font></p></div></div><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><div class="b"><div class="m1"><p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">من به گوش تو سخن‌های نهان خواهم گفت</font></b></font></p></div><div class="m2"><p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">سر بجنبان که بلی جز که به سر هیچ مگو</font></b></font></p><p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font></p></div></div><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><div class="b"><div class="m1"><p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">قمری جان صفتی در ره دل پیدا شد</font></b></font></p></div><div class="m2"><p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">در ره دل چه لطیف است سفر هیچ مگو</font></b></font></p><p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font></p></div></div><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><div class="b"><div class="m1"><p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">گفتم ای دل چه مه‌ست این دل اشارت می‌کرد</font></b></font></p></div><div class="m2"><p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">که نه اندازه توست این بگذر هیچ مگو</font></b></font></p><p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font></p></div></div><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><div class="b"><div class="m1"><p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">گفتم این روی فرشته‌ست عجب یا بشر است</font></b></font></p></div><div class="m2"><p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">گفت این غیر فرشته‌ست و بشر هیچ مگو</font></b></font></p><p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font></p></div></div><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><div class="b"><div class="m1"><p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">گفتم این چیست بگو زیر و زبر خواهم شد</font></b></font></p></div><div class="m2"><p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">گفت می‌باش چنین زیر و زبر هیچ مگو</font></b></font></p><p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font></p></div></div><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><div class="b"><div class="m1"><p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">ای نشسته تو در این خانه پرنقش و خیال</font></b></font></p></div><div class="m2"><p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">خیز از این خانه برو رخت ببر هیچ مگو</font></b></font></p><p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font></p></div></div><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><div class="b"><div class="m1"><p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">گفتم ای دل پدری کن نه که این وصف خداست</font></b></font></p></div><div class="m2"><p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">گفت این هست ولی جان پدر هیچ مگو</font></b></font></p></div></div><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font> text/html 2016-08-09T12:34:27+01:00 mazharjan.mihanblog.com Mazhar Dust تحلیل غزل چهاردهم دیوان شمس http://mazharjan.mihanblog.com/post/351 <div class="b"><div class="m1"><p><br><img src="http://rozanehonline.com/rozanehgroup/aban91/sama/02.jpg" class="irc_mi iGugl3W6caw4-pQOPx8XEepE" alt="" style="margin-top: 0px;" height="400" width="503"></p><p><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><font face="impact">غزل چهاردهم دیوان کبیر است که شرح و تحلیل آن در ادامه مطلب قرار داده شده است.&nbsp; </font><br></font></b></p><p><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font></b></p><p><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">ای عاشقان ای عاشقان امروز ماییم و شما</font></b></p></div><div class="m2"><p><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">افتاده در غرقابه‌ای تا خود که داند آشنا</font></b></p></div></div><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></b><div class="b"><div class="m1"><p><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font></b></p><p><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">گر سیل عالم پر شود هر موج چون اشتر شود</font></b></p></div><div class="m2"><p><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">مرغان آبی را چه غم تا غم خورد مرغ هوا</font></b></p></div></div><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></b><div class="b"><div class="m1"><p><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font></b></p><p><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">ما رخ ز شکر افروخته با موج و بحر آموخته</font></b></p></div><div class="m2"><p><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">زان سان که ماهی را بود دریا و طوفان جان فزا</font></b></p></div></div><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></b><div class="b"><div class="m1"><p><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font></b></p><p><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">ای شیخ ما را فوطه ده وی آب ما را غوطه ده</font></b></p></div><div class="m2"><p><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">ای موسی عمران بیا بر آب دریا زن عصا</font></b></p></div></div><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></b><div class="b"><div class="m1"><p><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font></b></p><p><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">این باد اندر هر سری سودای دیگر می‌پزد</font></b></p></div><div class="m2"><p><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">سودای آن ساقی مرا باقی همه آن شما</font></b></p></div></div><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></b><div class="b"><div class="m1"><p><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font></b></p><p><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">دیروز مستان را به ره بربود آن ساقی کله</font></b></p></div><div class="m2"><p><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">امروز می در می‌دهد تا برکند از ما قبا</font></b></p></div></div><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></b><div class="b"><div class="m1"><p><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font></b></p><p><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">ای رشک ماه و مشتری با ما و پنهان چون پری</font></b></p></div><div class="m2"><p><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">خوش خوش کشانم می‌بری آخر نگویی تا کجا</font></b></p></div></div><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></b><div class="b"><div class="m1"><p><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font></b></p><p><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">هر جا روی تو با منی ای هر دو چشم و روشنی</font></b></p></div><div class="m2"><p><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">خواهی سوی مستیم کش خواهی ببر سوی فنا</font></b></p></div></div><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></b><div class="b"><div class="m1"><p><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font></b></p><p><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">عالم چو کوه طور دان ما همچو موسی طالبان</font></b></p></div><div class="m2"><p><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">هر دم تجلی می‌رسد برمی‌شکافد کوه را</font></b></p></div></div><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></b><div class="b"><div class="m1"><p><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font></b></p><p><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">یک پاره اخضر می‌شود یک پاره عبهر می‌شود</font></b></p></div><div class="m2"><p><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">یک پاره گوهر می‌شود یک پاره لعل و کهربا</font></b></p></div></div><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></b><div class="b"><div class="m1"><p><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font></b></p><p><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">ای طالب دیدار او بنگر در این کهسار او</font></b></p></div><div class="m2"><p><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">ای که چه باد خورده‌ای ما مست گشتیم از صدا</font></b></p></div></div><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></b><div class="b"><div class="m1"><p><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font></b></p><p><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">ای باغبان ای باغبان در ما چه درپیچیده‌ای</font></b></p></div><div class="m2"><p><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">گر برده‌ایم انگور تو تو برده‌ای انبان ما</font></b></p><p><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font></b></p></div></div><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></b> text/html 2016-05-09T11:34:34+01:00 mazharjan.mihanblog.com Mazhar Dust چند شعر از کاظم بهمنی http://mazharjan.mihanblog.com/post/350 <img src="http://up.kalout.ir/images/3ont8dqt2sxpig8ob8.jpg" height="277" width="528"><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b>«<i>تاریخ ادبیاتی که سخن از کاظم بهمنی نگوید را خائنان نوشته اند»</i><br><br><br>واژه ی تلخی به گوش ام خورد بین گاوها <br> ذات "ما " گفتن مرا آزرد بین گاوها <br> <br> زندگی یک دامداری بود و من اهلی شدم <br> عشق در من چون منیت مرد بین گاوها <br> <br> بین نااهلان مخواه از من که ترویج اش دهم <br> دامنی گل را نخواهم برد بین گاوها <br> <br> پشت پا خوردم وگرنه در فرار روز جشن <br> استخوان هایم نمی شد خرد بین گاوها <br> <br> از رقیبان نفهمم یک نفر پیروز شد <br> بی وفا آدم مرا نشمارد بین گاوها<br><br><br><br><br><br><font size="4"><br></font></b></font><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 11pt"></span><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 11pt"><font size="2"></font></span> text/html 2016-03-25T17:58:40+01:00 mazharjan.mihanblog.com Aram Dust جند جرعه می از شراب «رهی» http://mazharjan.mihanblog.com/post/349 <img src="http://wall.patoghu.com/file/38/1600x1200/stretch/%D9%BE%D8%B3-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B2%DB%8C.jpg" class="irc_mi" style="margin-top: 0px;" height="393" width="524"><br><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مردم فریب<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شب یار من تب است و غم سینه سوز هم<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تـنـهـا نه شب در آتشم ای گل، که روز هم<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ای اشـک هـمـتـی کـه بـه کـِشـت وجود من<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آتــش فــکــنــد آه و دل سـیـنـه سـوز هـم<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; گـفـتـم : کـه بـا تو شمع طرب تابناک نیست<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; گـفـتـا : کـه سـیـمـگـون مـه گیتی فروز هم<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; گـفـتـم : کـه بـعـد از آنهمه دلها که سوختی<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; کـس مـی خـورد فـریـب تـو؟ گفتا: هنوز هم<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ای غـم مـگـر تـو یـار شـوی ورنـه بـا رهی<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دل دشـمـن اسـت و آن صـنـم دلـفـروز هم<br><br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; «رهی معیری»<br></font></b><br> text/html 2016-03-20T11:38:44+01:00 mazharjan.mihanblog.com Mazhar Dust آزار هوشنگ ابتهاج http://mazharjan.mihanblog.com/post/348 <img src="http://wisgoon.com/media/pin/images/o/2014/4/1396694367056029.jpg" class="irc_mi" style="margin-top: 0px;" height="393" width="599"><br><br>آ<font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="3">زار&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>دختری خوابیده در مهتاب&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;چون گل ِ نیلوفری بر آب&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>خواب می بیند&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;خواب می بیند که بیمارست دلدارش&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>وین سیه رؤیا ، شکیب از چشم ِ بیمارش&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;باز می چیند&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;می نشیند خسته دل در دامن ِ مهتاب&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;چون شکسته بادبان ِ زورقی بر آب&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;می کند اندیشه با خود :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>از چه کوشیدم به آزارش ؟&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;وز پشیمانی سرشکی گرم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;می درخشد در نگاه ِ چشم بیدارش&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>روز ِ دیگر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;باز چون دلداده می ماند به راه ِ او&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;روی می تابد ز دیدارش&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;می گریزد از نگاه ِ او&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;باز می کوشد به آزارش&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></font></b></font><br> text/html 2016-03-17T16:48:35+01:00 mazharjan.mihanblog.com Aram Dust دو شعر از غلامرضا طریقی http://mazharjan.mihanblog.com/post/347 <font color="#FFFFFF"> </font><p><font color="#FFFFFF"><img src="https://scontent.cdninstagram.com/hphotos-xap1/t51.2885-15/s640x640/sh0.08/e35/12237372_1075391045812583_1520728696_n.jpg" class="irc_mi" style="margin-top: 0px;" height="475" width="529"></font></p><p><font color="#FFFFFF"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">فقط می گویم که «غلامرضا طریقی» استاد بی بدیل شعر است. کاش قدرش را الان که زنده است بدانیم. <br></font></b></font></p><p><font color="#FFFFFF"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font></b></font></p><p><font color="#FFFFFF"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">این مهم نیست که دل تازه مسلمان شده است</font></b></font></p><p><font color="#FFFFFF"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">کـــه بـــه عشق تو قمــــر قاری قرآن شده است</font></b></font></p><p><font color="#FFFFFF"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font></b></font></p><p><font color="#FFFFFF"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">مثــل من باغچـــــه ی خانــه هـــــم از دوری تــــو</font></b></font></p><p><font color="#FFFFFF"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">بس که غم خورده و لاغر شده گلدان شده است</font></b></font></p><p><font color="#FFFFFF"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font></b></font></p><p><font color="#FFFFFF"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">بس کـــه هر تکــه ی آن با هوسی رفت ، دلم</font></b></font></p><p><font color="#FFFFFF"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">نسخه ی دیگری از نقشه ی ایران شده است</font></b></font></p><p><font color="#FFFFFF"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font></b></font></p><p><font color="#FFFFFF"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">بی شک آن شیخ که از چشم تو منعم می کرد</font></b></font></p><p><font color="#FFFFFF"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">خبـــــر از آمدنت داشت کـــه پنهان شده است</font></b></font></p><p><font color="#FFFFFF"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font></b></font></p><p><font color="#FFFFFF"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">عشق مهمان عزیزی ست که با رفتن او</font></b></font></p><p><font color="#FFFFFF"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">نرده ی پنجره ها میله ی زندان شده است</font></b></font></p><p><font color="#FFFFFF"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font></b></font></p><p><font color="#FFFFFF"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">عشق زاییده ی بلـــخ است و مقیم شیراز</font></b></font></p><p><font color="#FFFFFF"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">چون نشد کارگر آواره ی تهران شده است</font></b></font></p><p><font color="#FFFFFF"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font></b></font></p><p><font color="#FFFFFF"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">عشــــق دانشـــکده ی تجــــربـــــه ی انسان هـــاست</font></b></font></p><p><font color="#FFFFFF"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">گر چه چندی ست پر از طفل دبستان شده است</font></b></font></p><p><font color="#FFFFFF"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font></b></font></p><p><font color="#FFFFFF"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">هر نو آموختــه در عالـــم خود مجنون است</font></b></font></p><p><font color="#FFFFFF"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">روزگاری ست که دیوانه فراوان شده است</font></b></font></p><p><font color="#FFFFFF"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font></b></font></p><p><font color="#FFFFFF"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">«ای که از کوچـــه معشوقـــه ی ما می گذری»</font></b></font></p><p><font color="#FFFFFF"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">بر حذر باش که این کوچه خیابان شده است</font></b></font></p><font color="#FFFFFF"> </font> text/html 2016-02-26T18:18:33+01:00 mazharjan.mihanblog.com Mazhar Dust غزل اول آخر شاهنامه http://mazharjan.mihanblog.com/post/345 <div align="center"><br><span style="font-size: large; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><b><font size="3"><img src="http://cdn.donbaler.com/1/2013-08-26_donbaler_1377465269792258_orig.jpg" class="irc_mi" style="margin-top: 0px;" height="393" width="530"><br>یا نخوانید، یا همه اش را بخوانید. بیش از صد بار این شعر را خواندم. همیشه برایم تازه است. نمی گذارم حفظ شود در خاطرم، مبادا از شوری که در دلم به پا می کند بکاهد. اولین غزل از کتاب «آخر شاهنامه» اثر فردوسی دوران، «مهدی اخوان ثالث» بزرگ است. به راستی که همانقدر که صلابت اشعارش تن را به لرزه در می آورد، عاشقانه هایش اشک از چشم هر صاحب دلی در می آورد. یا نخوانید، یا همه اش را بخوانید.</font></b></span><br><span style="font-size: large; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"></span><br><span style="font-size: large; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><b><font size="3">باده ای هست و پناهی و شبی شسته و پاک </font></b></span><br><span style="font-size: large; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><b><font size="3">جرعه ها نوشم و ته جرعه فشانم بر خاک </font></b></span><br><span style="font-size: large; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><b><font size="3">نم نمک زمزمه واری ، رهش اندوه و ملال </font></b></span><br><span style="font-size: large; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><b><font size="3">می زنم در غزلی باده صفت آتشناک </font></b></span><br><span style="font-size: large; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"></span><br><span style="font-size: large; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><b><font size="3">بوی آن گمشده گل را ز چه گلبن خواهم ؟</font></b></span><br><span style="font-size: large; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><b><font size="3">که چو باد از همه سو می دوم و گمراهم </font></b></span><br><span style="font-size: large; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><b><font size="3">همه سر چشمم و از دیدن او محرومم </font></b></span><br><span style="font-size: large; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><b><font size="3">همه تن دستم و از دامن او کوتاهم </font></b></span><br><span style="font-size: large; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"></span><br><span style="font-size: large; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><b><font size="3">باده کم کم دهدم شور و شراری که مپرس </font></b></span><br><span style="font-size: large; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><b><font size="3">برَدَم ، افتان، خیزان ، به دیاری که مپرس </font></b></span><br><span style="font-size: large; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><b><font size="3">گوید آهسته به گوشم سخنانی که مگوی </font></b></span><br><span style="font-size: large; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><b><font size="3">پیش چشم آوََرَدَم باغ و بهاری که مپرس</font></b></span><br><span style="font-size: large; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"></span><br><span style="font-size: large; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><b><font size="3">آتشین بال و پر و دوزخی و نامه سیاه </font></b></span><br><span style="font-size: large; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><b><font size="3">جهد از دام دلم صد گله عفریته ی آه </font></b></span><br><span style="font-size: large; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><b><font size="3">بسته بین من و آن آرزوی گمشده ام </font></b></span><br><span style="font-size: large; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><b><font size="3">پل لرزنده ای از حسرت و اندوه نگاه </font></b></span><br><span style="font-size: large; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"></span><br><span style="font-size: large; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><b><font size="3">گرچه تنهایی من بسته در و پنجره ها </font></b></span><br><span style="font-size: large; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><b><font size="3">پیش چشمم گذرد عالمی از خاطره ها </font></b></span><br><span style="font-size: large; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><b><font size="3">مست نفرین منند از همه سو هر بد و نیک </font></b></span><br><span style="font-size: large; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><b><font size="3">غرق دشنام و خروشم سره ها ، ناسره ها </font></b></span><br><span style="font-size: large; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"></span><br><span style="font-size: large; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><b><font size="3">گرچه دل بس گله زو دارد و پیغام به او </font></b></span><br><span style="font-size: large; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><b><font size="3">ندهد بار ، دهم باری دشنام به او </font></b></span><br><span style="font-size: large; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><b><font size="3">من کشم آه ، که دشنام بر آن بزم که وی </font></b></span><br><span style="font-size: large; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><b><font size="3">ندهد نقل به من، من ندهم جام به او </font></b></span><br><span style="font-size: large; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"></span><br><span style="font-size: large; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><b><font size="3">روشنایی دهِ این تیره شبان بادا یاد </font></b></span><br><span style="font-size: large; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><b><font size="3">لاله برگِ ترِ برگشته ، لبان ، بادا یاد </font></b></span><br><span style="font-size: large; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><b><font size="3">شوخ چشم آهوک من که خورد باده چو شیر </font></b></span><br><span style="font-size: large; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><b><font size="3">پیر می خوارگی&nbsp; آن تازه جوان ، بادا یاد </font></b></span><br><span style="font-size: large; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><b><font size="3">&nbsp;</font></b></span><br><span style="font-size: large; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><b><font size="3">باده ای بود و پناهی ، که رسید از ره باد </font></b></span><br><span style="font-size: large; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><b><font size="3">گفت با من : چه نشستی که سحر بال گشاد </font></b></span><br><span style="font-size: large; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><b><font size="3">من و این ناله ی زار من و این باد سحر </font></b></span><br><span style="font-size: large; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><b><font size="3">«آه اگر ناله ی زارم نرساند به تو باد» </font></b></span></div> text/html 2016-02-25T19:29:00+01:00 mazharjan.mihanblog.com Mazhar Dust شعر «سکه»از «سیاوش کسرایی» http://mazharjan.mihanblog.com/post/344 <div align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><img src="http://images.persianblog.ir/23924_J0V2NaNG.jpg" class="irc_mi" style="margin-top: 0px;" height="393" width="465"></font></b><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">پنجم اسفند ماه زاد روز سیاوش کسرایی عزیز، شاعر بزرگواری است که ناجوانمردانه کم دیده شد. بزرگ مردی که تاریخ وامدار بزرگی و عظمت اوست. هر کس بخواهد احساسی ترین حماسه ی انسانی را بخواند، تنها کافیست گذری از پس کوچه های منظومه ی «آرش کمانگیر» داشته باشد. افسوس که زمان ندارم تا آن حجم شعر را تایپ کنم. کپی کردن آن را هم تاب نمی آورم، چرا که همین شعر کوتاه زیر را شاخ و برگ بریده اند. چه رسد به آن کوه صلابت. پس این شعر را که با شریان هایم بازی می کند، برایتان می گذارم تا شاید شما احساستان به تلاطم در آید. آن یکی هم برای زمانی دیگر. چکیده ای از زندگی اش را هم در ادامه ی مطلب می توانید بخوانید.</font></b><br><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">خاطرم دریای پر غوغاست</font></b><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">یاد تو چون سکه ای سیمین رها بر آب این دریاست</font></b><br><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">خاطر دریا پریشان است </font></b><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">سینه ی دریا پر از تشویش توفان هاست</font></b><br><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">دست من در موج و قلبم سوی ساحل هاست</font></b><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">قلب من منزلگه دل هاست</font></b><br><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">نه بر این دریا سکونی </font></b><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">نه به ساحل ها چراغ رهنمونی</font></b><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">کی برآید از افق شمع بلند آفتابم</font></b><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">تا درنگ آرم دمی</font></b><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">تا بیاسایم کمی</font></b><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">تا در این امواج یادی، یادگاری را بیابم</font></b><br><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">ای دریغا سر به سر موج است و گرداب است یا غرقاب</font></b><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">سکه ی سیمین فرو تر می رود در آب.</font></b><br><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">از مجموعه ی شعر آوا.</font></b><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">پیشنهاد:شعر «در شب پایان نیافته ی سعدی» را از همین مجموعه مطالعه فرمایید.</font></b><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></b></div> text/html 2016-01-27T22:01:31+01:00 mazharjan.mihanblog.com Aram Dust حسین بن منصور حلاج http://mazharjan.mihanblog.com/post/340 <div align="center"><font size="3"><font face="times new roman,times,serif"><b><img src="http://bayanbox.ir/view/4432812170697154352/halaaj-H.jpg" class="irc_mi" style="margin-top: 0px;" height="337" width="504"></b></font></font><br><font size="3"><font face="times new roman,times,serif"><b><u><i><font face="georgia,times new roman,times,serif">"دوستان خواننده ی عزیز. اگر چه در تهیه ی این مقاله وقت زیادی را صرف کرده ام، اما در تایپ آن متأسفانه شرایط مساعدی نداشتم. پس لطفاً اگر اشتباه تایپی یا تاریخی و... در آن مشاهده کردید حتماً به من اطلاع دهید که تصحیح شود. خواهشمندم از منابع معتبر استفاده کنید. در ضمن منتظر انتشار قسمت های دیگر این مقاله باشید."</font></i></u></b></font></font><br><br><font size="3"><font face="times new roman,times,serif"><b>ابوالمغیث بن عبدالله بن احمد بن ابی طاهر (حسین بن منصور حلاج) از شاعران و عارفان بزرگ قرن سوم هجری است که عمده ی شهرت او به خاطر شعار «انا الحق» می باشد که در نهایت باعث حکم تکفیر او گردید؛ به گونه ای که بر دارش زدند و دست و پا و سرش را بریدند و پیکرش را سوزانده و خاکسترش را به دامان رودخانه&nbsp; ی دجله سپردند.&nbsp; زندگی نامه ی وی در ذکر هفتاد و دوم کتاب «تذکرة الاولیا» از عطار نیشابوری و متاب «شعله ی طور» از عبدالحسین زرین کوب موجود است و علاقه مندان برای اطلاعات بیشتر می توانند به آن مراجعه کنند. </b></font></font><br><br><font size="3"><font face="times new roman,times,serif"><b>در مورد ادعای حسین بن منصور عقاید گونه گون فراوان است. اما سه&nbsp; نظریه ی غالب در این بین به چشم می خورد که عبارت اند از:</b></font></font><br><font size="3"><font face="times new roman,times,serif"><b>1-عده ای او را مشرک دانسته و بر این باورند که او ادعای الوهیت کرده است؛ چنان که فرعون نمرود کردند. این دیدگاه در یکی از اشعار سعدی نیز به چشم می خورد.</b></font></font><br><font size="3"><font face="times new roman,times,serif"><b>2-عده ای او را مدعی نیابت امام زمان دانسته و دروغ گو می شمارند. چنان که گفته شده است او در ایران از این روش برای جلب دوستان و یاران اهل بیت استفاده می جسته است.</b></font></font><br><font size="3"><font face="times new roman,times,serif"><b>3-گروه دیگر عقاید او را مطابق با باور های عرفانی، در خور تفسیر می دانند و بر آن باور هستند که تنها لفظ «اناالحق» صورت داستان است و این شعار را باید در رفتار و عمل او دید و تفسیر کرد. </b></font></font><br><br><font size="3"><font face="times new roman,times,serif"><b>اما موضوع مقاله ی پیش روی شما حقانیت و یا عدم حقانیت حلاج در نظر بزرگان و عارفان و ادیبان پس از وی است. آنگونه که از تاریخ بر می آید، بسیاری از بزرگان تاریخ اسلام از جمله ابن ندیم، نجم الدین رازی، شمس الدین تبریزی و... بر این باورند که حلاج پرتوی از انوار خورشید را دیده و به خویشتن مغرور شده و راه را گم کرده است و داد اناالحق او را ناشی از خامی و ناپختگی او می دانند.من باب مثال ابن ندیم در کتاب «الفهرست» خود می گوید:«</b></font></font><font size="3"><font face="times new roman,times,serif"><b>وی مردی محتال و شعبده باز بوده است که افکار خود را به لباس صوفیه آراسته و جسورانه مدعی دانستن همه علوم شد؛ ولی بی بهره بوده و چیزی از صناعت کیمیا به طور سطحی می دانسته و در دسائس سیاسی خطرناک و گستاخ بوده است. دعوی الوهیت کرده و خود را مظهر حق خوانده... .» در حالی که در سمت مقابل بزرگانی چون مولانا جلال الدین رومی، ابوسعید ابوالخیر، عطار نیشابوری، اقبال لاهوری، سنایی غزنوی، حافظ شیرازی، شبلی&nbsp; و... اناالحق حلاج را ناشی از رسیدن به مقام فنا و خلوص حلاج می دانند. آنگونه که مولوی در کتاب «فیه ما فیه» اقرار می دارد که: « آخر این اناالحق گفتن، مردم می پندارند دعوی بزرگی است. اناالعبد گفتن دعوی بزرگ است.زیرا این که می گوید من عبد خدایم دو هستی اثبات می کند؛ یکی خود و یکی خدا را. اما آن که انااحق گوید خود را عدم کرده و به باد داد.»</b></font></font><br><br><br></div> text/html 2016-01-06T07:41:39+01:00 mazharjan.mihanblog.com Mazhar Dust تومور یک از علیرضا آذر http://mazharjan.mihanblog.com/post/339 <p align="center"><br><img src="https://s.cafebazaar.ir/1/upload/icons/Shahkar.app.deklame.png" class="irc_mi" style="margin-top: 0px;" height="400" width="499"></p><p align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">منتظر یک شب طوفانی ام</font></b></p><div align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></div><p align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">در به در ساعت ویرانی ام</font></b></p><div align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></div><p align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font></b></p><p align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">پای خودم داغ پشیمانی ام</font></b></p><div align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></div><p align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">مثل خودت درد خیابانی ام</font></b></p><div align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></div><p align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font></b></p><p align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">"با همه&nbsp;ی بی سر و سامانی ام</font></b></p><div align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></div><p align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">باز به دنبال پریشانی ام"</font></b></p><div align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></div><p align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font></b></p><p align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">مرد فرو رفته در آیینه کیست ؟</font></b></p><div align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></div><p align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">تا که مرا دید به حالم گریست</font></b></p><div align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></div><p align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font></b></p><p align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">ساعت خوابیده حواسش به چیست ؟</font></b></p><div align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></div><p align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">مردن تدریجی اگر زندگی ست</font></b></p><div align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></div><p align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font></b></p><p align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">"طاقت فرسودگی ام هیچ نیست</font></b></p><div align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></div><p align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">در پی ویران شدنی آنی ام"</font></b></p><div align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></div><p align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font></b></p><p align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">من که منم جای کسی نیستم</font></b></p><div align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></div><p align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">میوه&nbsp;ی طوبای کسی نیستم</font></b></p><div align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></div><p align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font></b></p><p align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">گیج تماشای کسی نیستم</font></b></p><div align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></div><p align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">مزه&nbsp;ی لبهای کسی نیستم</font></b></p><div align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></div><p align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font></b></p><p align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">"دلخوش گرمای کسی نیستم</font></b></p><div align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></div><p align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">آمده ام تا تو بسوزانی ام"</font></b></p><div align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></div><p align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font></b></p><p align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">خسته از اندازه&nbsp;ی جنجال ها</font></b></p><div align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></div><p align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">از گذر سوق به گودال ها</font></b></p><div align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></div><p align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font></b></p><p align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">از شب چسبیده به چنگال ها</font></b></p><div align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></div><p align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">با گذر تیر که از بال ها</font></b></p><div align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></div><p align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font></b></p><p align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">"آمده ام با عطش سال ها</font></b></p><div align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></div><p align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">تا تو کمی عشق&nbsp;بنوشانی ام"</font></b></p><div align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></div><p align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font></b></p><p align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">شعر اگر خرده هیولا شدم</font></b></p><div align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></div><p align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">آخر ابَر آدم تنها شدم</font></b></p><div align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></div><p align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font></b></p><p align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">گاه پریشان تر از این ها شدم</font></b></p><div align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></div><p align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">از همه جا رانده&nbsp;ی دنیا شدم</font></b></p><div align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></div><p align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font></b></p><p align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">"ماهی برگشته ز دریا شدم</font></b></p><div align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></div><p align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">تا تو بگیری و بمیرانی ام"</font></b></p><div align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></div><p align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font></b></p><p align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">وای اگر پیچش من با خمت</font></b></p><div align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></div><p align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">درد شود تا که به دست آرمت</font></b></p><div align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></div><p align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font></b></p><p align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">نوش خودم زهر سراپا غمت</font></b></p><div align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></div><p align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">بیشترش کن که کمم با کمت</font></b></p><div align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></div><p align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font></b></p><p align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">"خوب ترین حادثه میدانمت</font></b></p><div align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></div><p align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">خوب ترین حادثه میدانی ام ؟"</font></b></p><div align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></div><p align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font></b></p><p align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">غسل کن و نیت اعجاز کن</font></b></p><div align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></div><p align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">باز مرا با خودم آغاز کن</font></b></p><div align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></div><p align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font></b></p><p align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">یک وجب از پنجره پرواز کن</font></b></p><div align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></div><p align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">گوش مرا معرکه&nbsp;ی راز کن</font></b></p><div align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></div><p align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font></b></p><p align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">"حرف بزن ابر ِ&nbsp;مرا باز کن</font></b></p><div align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></div><p align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">دیر زمانی است که بارانی ام"</font></b></p><div align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></div><p align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font></b></p><p align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">قحطی حرف است و سخن سالهاست</font></b></p><div align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></div><p align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">قفل زمان را بشکن سال هاست</font></b></p><div align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></div><p align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font></b></p><p align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">پر شدم از درد شدن سال هاست</font></b></p><div align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></div><p align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">ظرفیت سینه&nbsp;ی من سال هاست</font></b></p><div align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></div><p align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font></b></p><p align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">"حرف بزن حرف بزن سال هاست</font></b></p><div align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></div><p align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">تشنه&nbsp;ی یک صحبت طولانی ام"</font></b></p><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b> text/html 2015-12-20T06:44:20+01:00 mazharjan.mihanblog.com Mazhar Dust شعر هم مرگ از علیرضا آذر http://mazharjan.mihanblog.com/post/338 <br><div align="center"><b><font face="times new roman,times,serif" size="3"><img src="http://8pic.ir/images/15739088092405345453.jpg" class="irc_mi" style="margin-top: 23px;" height="334" width="505"></font></b><br><b><font face="times new roman,times,serif" size="3">&nbsp;علیرضا آذر عزیز از بهترین شاعران دوره معاصر ایران زمین است. گرمی و دلنشینی سروده های این بزرگوار خوش ذوق آنقدر ملموس است که نهایت بی انصافی بود اگر شعری از ایشان را در وبلاگ منتشر نمی کردم. هر چند که کپی کردن اشعار شاعران بدون ارایه ی نکته ای ناگفته خلاف عرف وبلاگمان است، اما حقیقتاً دلم نیامد خوانندگانی را که با ایشان آشنایی ندارند با قلم توانمندشان آشنا نکنم.علیرضا آنقدر شعر خوب دارد که انتخاب سخت است؛ اما چون خودم شعر لیلی را خیلی می پسندم تصمیم گرفتم با عزیزان کاربر وبلاگ در خواندنش شریک شوم.</font></b><br><br><b><font face="times new roman,times,serif" size="3">لیلی بنشین خاطره ها را رو کن...لب وا کن و با واژه بزن جادو کن</font></b><br><br><b><font face="times new roman,times,serif" size="3">لیلی تو بگو،حرف بزن،نوبت توست...بعد از من و جان کندن من نوبت توست</font></b><br><br><b><font face="times new roman,times,serif" size="3">لیلی مگذار از دَمِ خود دود شوم...لیلی مپسند این همه نابود شوم</font></b><br><br><b><font face="times new roman,times,serif" size="3">لیلی بنشین،سینه و سر آوردم...مجنونم و خونابِ جگر آوردم</font></b><br><br><b><font face="times new roman,times,serif" size="3">مجنونم و خون در دهنم می رقصد...دستان جنون در دهنم می رقصد</font></b><br><br><b><font face="times new roman,times,serif" size="3">مجنون تو هستم که فقط گوش کنی...بگذاری ام و باز فراموش کنی</font></b><br><br><b><font face="times new roman,times,serif" size="3">دیوانه تر از من چه کسی هست،کجاست...یک عاشقِ این گونه از این دست کجاست</font></b><br><br><b><font face="times new roman,times,serif" size="3">تا اخم کنی دست به خنجر بزند...پلکی بزنی به سیم آخر یزند</font></b><br><br><b><font face="times new roman,times,serif" size="3">تا بغض کنی،درهم و بیچاره شود...تا آه کِشی،بندِ دلش پاره شود</font></b><br><br><b><font face="times new roman,times,serif" size="3">اِی شعله به تن،خواهرِ نمرود بگو...دیوانه تر از من چه کسی بود،بگو</font></b><br><br><b><font face="times new roman,times,serif" size="3">آتش بزن این قافیه ها سوختنی ست...این شعرِ پُر از داغِ تو آتش زدنی ست</font></b><br><br><b><font face="times new roman,times,serif" size="3">اَبیاتِ روانی شده را دور بریز...این دردِ جهانی شده را دور بریز</font></b><br><br></div> text/html 2015-10-23T10:24:41+01:00 mazharjan.mihanblog.com Mazhar Dust پاسخ آقای مسعود به شعر سعدی http://mazharjan.mihanblog.com/post/337 <div class="b" align="center"><div class="m1"><p><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3"><img src="http://www.noonoab.ir/assets/js/admin/uploaded/2013/11/Farshchian-2.jpg" class="irc_mi" style="margin-top: 0px;" height="393" width="486"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="2">نقاشی از: استاد فرشچیان</font></b></font><br></font></p><p><b><font face="times new roman,times,serif"><font size="3">&nbsp; شعر زیر از سعدی است. کاری به شعر ندارم. چون خودش آنقدر زیبا هست و آشنا به دل که نیازی به توضیح من نباشد. اما پاسخی که از آقایی به نام «مسعود» برای این شعر در قالب مسمط نوشته شده&nbsp; است بسیار بسیار زیبا تر از خود این شعر است. متأسفانه من با این شاعر بزرگوار آشنایی ندارم و شعر دیگری از ایشان در دستم نیست. اگر توانستم اسم کامل یا وبلاگ یا وبسایتی از ایشان بیابم، به طور قطع به خوانندگان وبلاگ در میان خواهم گذاشت.</font></font></b></p><p><b><font face="times new roman,times,serif"><i><font size="3"><br></font></i></font></b></p><p><b><font face="times new roman,times,serif"><i><font size="3">ای ساربان آهسته رو کآرام جانم می‌رود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></font></i></font></b></p><p><b><font face="times new roman,times,serif"><i><font size="3">وآن دل که با خود داشتم با دلستانم می‌رود</font></i></font></b></p></div></div><div align="center"><b><font face="times new roman,times,serif"><i><font size="3"> </font></i></font></b></div><div class="b" align="center"><div class="m1"><p><b><font face="times new roman,times,serif"><i><font size="3"><br></font></i></font></b></p><p><b><font face="times new roman,times,serif"><i><font size="3">من مانده‌ام مهجور از او بیچاره و رنجور از او&nbsp;&nbsp; <br></font></i></font></b></p><p><b><font face="times new roman,times,serif"><i><font size="3">گویی که نیشی دور از او در استخوانم می‌رود</font></i></font></b></p></div></div><div align="center"><b><font face="times new roman,times,serif"><i><font size="3"> </font></i></font></b></div><div class="b" align="center"><div class="m1"><p><b><font face="times new roman,times,serif"><i><font size="3"><br></font></i></font></b></p><p><b><font face="times new roman,times,serif"><i><font size="3">گفتم به نیرنگ و فسون پنهان کنم ریش درون</font></i></font></b></p></div><div class="m2"><p><b><font face="times new roman,times,serif"><i><font size="3">پنهان نمی‌ماند که خون بر آستانم می‌رود</font></i></font></b></p></div></div><div align="center"><b><font face="times new roman,times,serif"><i><font size="3"> </font></i></font></b></div><div class="b" align="center"><div class="m1"><p><b><font face="times new roman,times,serif"><i><font size="3"><br></font></i></font></b></p><p><b><font face="times new roman,times,serif"><i><font size="3">محمل بدار ای ساروان تندی مکن با کاروان</font></i></font></b></p></div><div class="m2"><p><b><font face="times new roman,times,serif"><i><font size="3">کز عشق آن سرو روان گویی روانم می‌رود</font></i></font></b></p></div></div><div align="center"><b><font face="times new roman,times,serif"><i><font size="3"> </font></i></font></b></div><div class="b" align="center"><div class="m1"><p><b><font face="times new roman,times,serif"><i><font size="3"><br></font></i></font></b></p><p><b><font face="times new roman,times,serif"><i><font size="3">او می‌رود دامن کشان من زهر تنهایی چشان</font></i></font></b></p></div><div class="m2"><p><b><font face="times new roman,times,serif"><i><font size="3">دیگر مپرس از من نشان کز دل نشانم می‌رود</font></i></font></b></p></div></div><div align="center"><b><font face="times new roman,times,serif"><i><font size="3"> </font></i></font></b></div><div class="b" align="center"><div class="m1"><p><b><font face="times new roman,times,serif"><i><font size="3"><br></font></i></font></b></p><p><b><font face="times new roman,times,serif"><i><font size="3">برگشت یار سرکشم بگذاشت عیش ناخوشم</font></i></font></b></p></div><div class="m2"><p><b><font face="times new roman,times,serif"><i><font size="3">چون مجمری پرآتشم کز سر دخانم می‌رود</font></i></font></b></p></div></div><div align="center"><b><font face="times new roman,times,serif"><i><font size="3"> </font></i></font></b></div><div class="b" align="center"><div class="m1"><p><b><font face="times new roman,times,serif"><i><font size="3"><br></font></i></font></b></p><p><b><font face="times new roman,times,serif"><i><font size="3">با آن همه بیداد او وین عهد بی‌بنیاد او</font></i></font></b></p></div><div class="m2"><p><b><font face="times new roman,times,serif"><i><font size="3">در سینه دارم یاد او یا بر زبانم می‌رود</font></i></font></b></p></div></div><div align="center"><b><font face="times new roman,times,serif"><i><font size="3"> </font></i></font></b></div><div class="b" align="center"><div class="m1"><p><b><font face="times new roman,times,serif"><i><font size="3"><br></font></i></font></b></p><p><b><font face="times new roman,times,serif"><i><font size="3">بازآی و بر چشمم نشین ای دلستان نازنین</font></i></font></b></p></div><div class="m2"><p><b><font face="times new roman,times,serif"><i><font size="3">کآشوب و فریاد از زمین بر آسمانم می‌رود</font></i></font></b></p></div></div><div align="center"><b><font face="times new roman,times,serif"><i><font size="3"> </font></i></font></b></div><div class="b" align="center"><div class="m1"><p><b><font face="times new roman,times,serif"><i><font size="3"><br></font></i></font></b></p><p><b><font face="times new roman,times,serif"><i><font size="3">شب تا سحر می‌نغنوم و اندرز کس می‌نشنوم</font></i></font></b></p></div><div class="m2"><p><b><font face="times new roman,times,serif"><i><font size="3">وین ره نه قاصد می‌روم کز کف عنانم می‌رود</font></i></font></b></p></div></div><div align="center"><b><font face="times new roman,times,serif"><i><font size="3"> </font></i></font></b></div><div class="b" align="center"><div class="m1"><p><b><font face="times new roman,times,serif"><i><font size="3"><br></font></i></font></b></p><p><b><font face="times new roman,times,serif"><i><font size="3">گفتم بگریم تا ابل چون خر فروماند به گل</font></i></font></b></p></div><div class="m2"><p><b><font face="times new roman,times,serif"><i><font size="3">وین نیز نتوانم که دل با کاروانم می‌رود</font></i></font></b></p></div></div><div align="center"><b><font face="times new roman,times,serif"><i><font size="3"> </font></i></font></b></div><div class="b" align="center"><div class="m1"><p><b><font face="times new roman,times,serif"><i><font size="3"><br></font></i></font></b></p><p><b><font face="times new roman,times,serif"><i><font size="3">صبر از وصال یار من برگشتن از دلدار من</font></i></font></b></p></div><div class="m2"><p><b><font face="times new roman,times,serif"><i><font size="3">گر چه نباشد کار من هم کار از آنم می‌رود</font></i></font></b></p></div></div><div align="center"><b><font face="times new roman,times,serif"><i><font size="3"> </font></i></font></b></div><div class="b" align="center"><div class="m1"><p><b><font face="times new roman,times,serif"><i><font size="3"><br></font></i></font></b></p><p><b><font face="times new roman,times,serif"><i><font size="3">در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن</font></i></font></b></p></div><div class="m2"><p><b><font face="times new roman,times,serif"><i><font size="3">من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم می‌رود</font></i></font></b></p></div></div><div align="center"><b><font face="times new roman,times,serif"><i><font size="3"> </font></i></font></b></div><div class="b" align="center"><div class="m1"><p><b><font face="times new roman,times,serif"><i><font size="3"><br></font></i></font></b></p><p><b><font face="times new roman,times,serif"><i><font size="3">سعدی فغان از دست ما لایق نبود ای بی‌وفا</font></i></font></b></p></div><div class="m2"><p><b><font face="times new roman,times,serif"><i><font size="3">طاقت نمیارم جفا کار از فغانم می‌رود</font></i></font></b></p></div></div><b><font face="times new roman,times,serif"><i><font size="3"> </font></i></font></b> text/html 2015-09-14T12:10:41+01:00 mazharjan.mihanblog.com Aram Dust آیینه http://mazharjan.mihanblog.com/post/335 <p align="center"><img style="margin-top: 39px;" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxQTEhQUExQWFhUXFxgYGBgYFxwYHBoXFRcXFxUXFRUdHCggGBolHRUXITEhJSksLi4uFx8zODMsNygtLisBCgoKDg0OGhAQGiwkHCQsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLP/AABEIAKkBKgMBIgACEQEDEQH/xAAcAAABBQEBAQAAAAAAAAAAAAADAQIEBQYABwj/xABCEAABAwIDBQUFBgUCBQUAAAABAAIRAyEEEjEFIkFRYXGBkaHwBhMyscEjQlJy0eEUYoKS8bLCBzM0Q1MVY6Kz0v/EABgBAQEBAQEAAAAAAAAAAAAAAAABAgME/8QAIhEBAQEBAAIDAAIDAQAAAAAAAAERAiExAxJBIlETQmEE/9oADAMBAAIRAxEAPwDzzDPmQotYZJa3XifojUqBFzbikxjJ3hy8IXB3Pw7s7Mp4egg+7aw33jy4BDwtXK6eEQVIx9PRwQEqnOyRqFEo1MrgeRR8BUvB0P0XVCymdC52t9FA7aTYcHAWI5Imy6vxN04j5FI2qKjHZrRy9dqZhsS0GGiBpJ1Paig4iWu6gq4INSmIN9VV41u+OpU/BVN2ORKUdgqAY+S8TxA56RKbtQb3bdQg657eKtMc7dabd4nUdVlUjYuYsdG7pdBxDBJmrJ6AnwSbMrl+ZrjYj1A4JHNpNJG86OsX4rNWOY+nF83kE7+LaPhpgnqSfJPbVabMpDvuiCtU4ZWjplao0nbFq1DOZsDhaAh1ahF30B2tt4gIeBc5zwXVJi8ST+yUseXONOoHSdM1/DQon6dTxNIxd7fBwUumwH4KjT/VlPgq9xqf9yiHdcsH+5qH7ykdWvaehB8jBWby01GyvfNMP+HhJzHuM6KFjdptLyHNubS091+EoOx8ucEVC4AEkEEcI7OKqC8vItxv38FcOZ5bLaVfLSY1vHTsA/cIWx8Wczy6+VpOY3IiLTyUbbDoLG8m/P8AwpOyg33T8xjPLefBZ/2Tx9UPE4gPezmTJ7Ty+SZ7X473Qps1IAP6k+HmpOH2c4VWnVo+8L9YPI9FkfafFmtiKjuAcWN7GW04TErfHP2vk76z0q8Vjqj5lzo5AwPAaqC6spPuncBKj4imdSIXpmT04XaEeiXMV1Ns2XVaZFlUxtfYvbT6tRuHqEuc74HkyTAktcTcmAbr0r2iaW4fLaLDwH6rwTAYx1GqyqyzmOa8drTMdh0717ptLGe9wjHNEhxEEn8e8Dp/MuPfM52xuW3JWTw1BzsU3PEGloPyifmisdTpZoGh04nT90mKpxVLgYytDONzAJM+Cq6tWS5oE2B8rfMLjHbF0NqF1mjLPebqy2VmJqmSdxxM3uTx62WZwGGe52luK9G2JhWU6e+QC74p5Xi3f5qZbWrZIzP8NdNLG81rcPWoAljTeRaLb1hA5WVl/DDp4LM+H/rV/wDRn4+axXdzKkYepwOhsUMYcfiSChBkGea9byo+JZlMeCsAw+6E6x/hMxIGXNFx6lBwtcg3NigDTcZEa2hSdo0T8XcjV3Np3AuUKlXNQFpQCwLrkcxCjtdlPf8AJGwtIzyg+oTsVhiXSNDx0CCZiC0ta8za9in4HECQAIGvolDZBZlmSBBUTBOh48O5RRMSCHmxVhiHfZtnpqgY7EubYGETC1c7SCVAPZ1SKje9S61eoTyHcPNQqVdrXWGh1J+iLXazMZzHvA+kqWKLM/E8eJPySw3mT2CPmkY4cKY75KJ79w0yN7AFnFTNmxmsxwtqe62iDUZSJuHtPKQfmnYOoS6S/MY08D2cFzcS7TM146wT53QGwzABu1iOjpHmDHkpM1jwp1R2NJ+iiCp+KmB2SE12Tg57O1ub5GfJRV3s+AHZmBhi5AI1n1ZQcJgIqNILXDMDY8B0T6Jig4Cp7zS54X0vpoh7Ff8AaDsP0Sk9VbbQxFMvh7TYRmBv4cdUZzBTa1syBJnnP+VR49+Z7p4ut9FY7YoPtAkRFtetlFz1ErYNUgVXEyBJ8L/qqr2C2S2s99SoM0CADpmcSSfXNWmycOf4dw0L+froU/8A4et92cS1wjK8RP8AMCR5EK7kpJvTS1tj0WtgMaO5Y72j2AXOzNAMDSLEGTpOt/VlvMRBaN4eKodubVpUWwTLo0Cxt/HeSZ5YKlsUCxpGesgDwsoO38BlAIEdmiuMRtovuDTYORMuPcNFGrbUbG+R537jdal7l1LOLMY4r2XYb52ZhOf2Y8MoC8nr0g+rugta42kecL1LZjg3AYdgndflk6nK7W3cuvydfxeWcXd/A8RgW/xNV1R0NyNOsakj12qqGPpB0N04x0Q8RiS44g3JBaO4G098qjbM2Gv1MrlI642GCx+driBl3gNZkaz0V3haLi0u5RKzmyMK5zRA1MGewfutpgdluyEZtQB0jqsWW1rZIBswD3zi7g0kDqAmfx9X/wAj+7LHdZXGB2QGvDjr6lNdsWnPxFWc9Yz9+d8vn9wt3oTgpH8Q0iMtk11RsfD/AJXpcR8M/MPIjuUOs3KSEalVaJyyJTq1HNvTpqiG1N6mDxFkDDvgjtRaFaSWmwIgDkhnDkSSQ0eJ8FQXH2M+CQuLqeuidiXB1ORw9XTMAwwZ0OiDtnVIdHP6IjqYDpJ6wPVkGjRIMkhsHjr4I2LbvdqiwbH3aCNP1XbNm/Ky5lXc5xw7EPC4xznQYjkBCYodSzj2qyfJiHQI0UPFZQ7Qknr+yO6s4tblDdNTwUDy0DUk+Scxh4N+Z+UKOKrvxNHYP2Tg0HVzypi6scG0h0w0eu1Rq7LkmnqdWn/I8k7CUgDZpFuJ+iSQOD2+agGwt4Oe09b/AChS6VV9oex/R37/AKoQdP3wfzD9iERtGfuNd+U/ofoirUXpHMGMM8LDxTtk0i15JAiOBBHPXsUHHQKTROW8wb3jRF2VWijU4cPIAKYfg2HaH1m5TF5ym9hcgFdiapNQmdXGPFM2dXh8zwJPcF2CpONRsi2aemvNYsa1c7XqlrKbJMwCTPEDn4ofszg/euqtc4gGDl0ByCxniN71CBtkkukXa2AY4HryVnsSo1r8Ox2rmkyCWkF2gBEWtCsuWk9R2L2J7qKg3Q0Fz7u4STlBJtCofaSjUYWe8Y1ucXM5sjiAQCSInhMahek4jZ7DBcXEci9xHeCYPesz7aUhmuRdOu3Xj4pfGsjh8JTcGguEtBAAuYOthqj1NmMJaS2zRAnjcmS3v49bK12E1pBaY6J2NpwufXyV1nxRnsVhd8ObqBHfbyWrwtsJQB1L3Htuf0WfYzM9rRxcB3cfKVoNtVBTpUGjRs/UK8+nP5cniIuDw9Nrq+aIJZMkXIbJ+aq2mm2pLYI4AdFWuxO6fzO/1FBwtbRbxzxuNnY88hqtdhNon3VMwMzswvpuk/ssDsp9ltsLhi6gyAQWkkTxBmfXRc5bq98zIUbYqZjcAdnHvTv/AF0/y+Cgu2RV3iIM6Cb+dvNcNiVeTf7v3Tej68f28SpUTOi51Igac/P/AAlNUwL+rIUnmV6nmO92fRUum2BBMyLqET9PknMfBHh3FAKpZ3Yj4q4DuYRcVRBuhsdmlugi3cqjsG4CRzQnOIfxsfJPAymTrwA+ZXYhhMFo1RTsWfvcCitIcwX01Qi0FsSCRfp+6XC5biTJ9WTAbDPaZAnvQKIIdobFCw5h3WUbF1HB2tuX6pin483CIwHIDAPaYSPdLAV1N8tuCY4IG5nfiYOz/CcDe73Hsld7wjg0eaT3v83gFFTsJEzleepKY+qOBqNPW47E3CxJ+PTUpxq8y7+oA+UKBwcT95ju0R9PqitpGRud7XTHXigtLT+HzanU6J4A9rXAqLqfiqwhoIOnb4yiUYZRvee6b+SgY928OxSKtWGNBEj1oVFGaWim9zSbwIPCTe41UvYFS7iTugX5dvkogpNDACTvXGkjt5qXgKQZScHOEOOonlGnNQ3wZgXF9Ua7zr+MmVMx9Y++Lm6tLQP6f3QdkYcse55ggNMEaHqFIwbm1HZjZ7d4xo4Dj0KznhrfL0D+IlgdE9BzVJtphJvSJMGJjj2aKv2Pt1jXhjn7tUnIDq18Xb2HUHu4q9x9djgJP7LGPRx0xrM7HiWwPzfSPqi7RqdV208VDoF+SpsbiybLH111+0TdjuBrtnQAn/b4XVvt6oA6jOgk+ErGN2j7qowg6He/KbOB7QtTt29RgbeGk/v5rtOcjyfJd6UrcS003kiJe4+JP6KuplpdZPqNcKZt976uUPCPvC3nhjfLbezVQB4MWC3eH2kAGgNtp9dF597NkEnu+q2tRzAWlpmWlxHLkFy3zWvrq52fjg4uBEBoknh61Uv+PpfjassK32byPvPYPJxUZ1TqfFX/ACYf4teNupCBLhxPj/hI4NEalNKSpTJiBwnzXdxL7wTYQmGseaVtKNTCaS0cyqiRh6mYQdVHduu6hKK4GgARMRcZuIRAq7ePNOYZaRyQ6RkEHt/Vc2tBiIHrVULh3CY52SUSQ5c8Bp69eCXFPNo0KA9WoQbAdq6qMwB0Qy6WieCc0y0hRdFp/CQD9EyiNQYPRNpOFx07Eygd5AbNH4R5pwqfzHuCEahm2UeadL+Z+SYJWGJnR3aUmcj7zh23Cj0je/zk+ATzUg2Md5H7JipLax/kd2iE+iASPsyOoco4fz8xPmEfDRMwO4/RTFEOIOcjUTodPBScY0mCLjp9VBYQanEGZRW1N+3NTFTcQ7QcgiV6sU2A9T52UMVHOceI5G8ng0Hmfqn4thLi21jEm0CTrOneOCTnTU3D7UFNhDQS4u5WmNO3ghN2r7sPDYM2ceQgzlE/F0kKBiB8LG2tJJ/CeN+YvrxARThCaZaDlBIF7GJuLj1Dlv6REavjZfTqjRr2wOQDt7v19WXqeHw7arQW6kerrykYKKbORcb8Jtxm/wCy9B2BtAUKIdUJgQLXJJsAuPzT8jt8dvtKx2xoBLiAFgdr4luYtp3Gmb/88+PgpntZ7T1MS3KAGU7HKCSTrGYmOEWhUg3vr+/JvTjJCcfFnmnXyb4iPl9fv9ehVzh9uODW2u1mQHnFh32VZUbaOLvlzjl6hDp3MNEDnA4A6mF1s2OW5Vs/GbgB7+3VR8JlmVEqNPD5plKqWxKmGxt9jvAiBN+cf5W92dhWvF4/yvLNl4jSFt8BUIA6tzdmYT9V5+vF8us531WqOyWFpbwMGxi4Qm7BpgAQbfzFVuysTUfUyhxEczPbYqS/bjwSMvrxV/izncuSvBnPAiBqJvdDdVJOqeaLoFogfVMIaNT4L0OILnSUponjbtRBX5AAIZKI6GjqUZj5EHkgFhSipHgqFAymTwTalK8jTnyTq8kT66JjbtjkiFrXAI7E9rt2BwQsPcEcEjLGFQembQupWPahCx71wMOUBaQgriYcgVTvIlapBFkw0Ss6+vyCH64pKh9R9U2fWqKPSdcevknOvp67ig0zdOc6/NDRGW6eSlUH3vfrr5hQWvj1HkVKw7tf0hRdFw/xT23R8O+XevUqNRdEnorDBUsrm66mddYaYNotmjQzJFgmKmPoZBUBH3G8InO6Lg6tlusmNeCJUZDSQcxEAkGdWj8L7EmBpF9EuJqNtoQ4gGIuDdrgW2O8NQPhcQRolwTzUnj9oDPxQWtAF2gPbxMj8K3jSIace8dM7waCCLxad3gSCZLdG3UzDCzcsxwidOf2b+QcdPvJMe4Fgvq615IGkwWh4OUcD99OFy3QmRycRoTaGv0yN8UVXvozT6tfqADeSJJkEXJ+IcF20tpF7KbNMov2nUm0ERb+opXvMZWxJdYkTlAMNhxEtOpg80/D7OAAJ4jW8XuN9kiw3jI5JeZfKbfSvp0DrEcSQD82zpbhqU2lhcxkdwEEnhwINza45q1OHDzAFm3JADjOsBzQHSJk9SjOpgkg2DbEE8TYgB7THASOqGKqtQytE/E+2h0F3GHNE8I52RaFEMY4m3Dr2agyeR8bKQMIX1HOA3RuNhoIABjNIblIk6Hn0QsbTzkC4ptEMmYcSYky47tjEdURBa5zzYZWjjoTB06coJT6tMRvE8dbXm1yE97DOsfd1sT90BjuPHoor6QBtrp16mNQB0kKCywFaHhpFpHhOq9RZgPeNa+mY3Q3ygLxllXKWnqPQXp+wcUcgIcdDx+ncuHyY3xv4t9lYaoysJbEQDyIPVDr+zmMzOy1KeWTlkGYm031hXmF2kBSY+oN4lw72mJ8gpY2rS/F81mc84t773XzXVqlMLSdBKM6m0a3PgkDyu7iHlj4r9B9SmvqWtZJc6Li0DVVDaYJlKbdV1R1yEkc/BEGY6Qo4OVyUOKWsOKqEqOM9OCVxvPNNJtPEJA6yBaiWq7RDJslzENVBapsmvuBKbnsuDpF1A9zrBNzev8ACTNZNBQFYT2Jz9UJpTnOQOa7r67FJpmx/SFEzIzdEXVjswXkiQHC17nla/grcUpNVouQ4VGwTrAm4Zm0nlE96hswmTDsJO852aLTdu71sAT28lLwVfORJkxlILp3ToIcQbZidTorG4inGTfjleDaD8JM25ENAIuIvxVlsth9zIuYMWD955yiLhwhsGL/ABLOYmpvvtElxiOcxabWPYtLhm/YtjeIa06MfcAjQQ/UhVZfJdpuHugOAcN3M47osB7t4m+VuhlK3eOU3ywTq8bpl0tdvt3iBbku2ifs3tFwIdEu0acrfs331b90oOHBdUDRvWgffu0cDIc05jxsij7OohsPNi4k3L2Q0ktaA4y1wjOb9E7IQXEjibwbmb/aUzGuVtxwKlU3BuhyjhBdSOUbohrpad1jj/UhVRBk2dbUGmSRMb1OzpeTw+6gFTpzMb8HXcqSQf6XXefBqHnFP3YmLlx3n07Nm+9LdcxT3VBH4omCWtqjdGUXEOu4kqHiHg1AGnQFsNcdGgN+B/UlD0N7qKRLhBcbuLWEi0uOabiS8TYy4XQmU88kN3ZGRuVtoG6XgOHCTHndOcWuf7twADQCd0NJc4h2WBMzI/tNuS1mkAAi4cQD8M9CTSAPM9wQRcS+ATJHCTmEDiSHZmyeCrqvLQWt04CJgk82wpdaxm5J0MBpceLhG64DkoLzp334En7wHMcdIWaI2JNvWv15LfeyGKJY3MOHDrr9V5/iXedv17eU9FvPY/Et3GwdL/Qd65/J6OLZWrxNUjDsaRH2j9eyRHioIxK0dbAsxFFoadN4Ec9L9yrT7Pn8R8F5++Lvh34+TnPLxSZK4iNfBK6rysEF7pJ7V63lO9/qBa31TRT4mwSMEdvy/dI5xKI4u1hMHVP06+vNMddVHHyXA2hI4ymSiHTFk2YMJz+aG88VUOa665rtU0nRcdUDmOsVzHTKaDdc03QOa6y4JjXLpQEBXEpgK5yAwcrbYWA99UaI3W7zuvJvebeKpWlb/wBmsB7uiLb7xJsdTAaLXsHaDrdouWNc+UjaeG9/TAZBc3eAF5BFw++VnDiT2QsphMRBidbWg662d1PTRazG0cxDmGHTLRqHQJhoiHOyuMBu6MmpWdfgPfYkCC0udviQTJuRYQLzol8eXRUYo5nOjrw58OS1mzaoexoNxlFiGviHE6WeNFssN7NhlMNa0R2Kpx/sm8GWZW3kgiQdeMW14LE+Sfq/RRe+zUXtJnKBIku+He+E7zN5wuCo+CO8SZIa1rZhr7uMGDxueRIICl19l16bnlzCWmTuuJvY2PxA2GtlV0nQJI+9JloPwCblpkGeK3LL6Sr1tYAQJgC7Q6Yyw2PdvFxFNwtzSMqZbA3uSGw243b0X2+J7tDwUE1ZaJuLT/3G2AJ/mb95I6obTMQ3/wBxtpeTB3gJWyUm1qjZ0aDvmb0zYhrbGR93gobabi0uDph2WHlpkBzHHKZuZBntQ69frwaLOnUlx3XaI+x8O+sCxvF0lxAAAmSXc9DEKJ7TNnPGX3lgXOJLNBBENyjsI1kX4XQ67hFojhBABPP3jNGj+YXKOXZdwGCAdc7Zy2sQRH9uggTKgYp5m8ybcJd0a6Bujk4LNrURaztZvOvAu5SBaP5go1U+vKPoT1CLUd1HKRp1DRwHMKNWdHSPKOHdp3BZEN7pfC2Ps+8sLbXtH0WIw7pdK9B2AG1cg4iLrHyej4rla3Z2NLCCDrqOoN5WtpYiQDOoB05rHVdmVB8Nxft5rSU2mBPIetVxlsdO5zfMfPnu+J8OK59Q9i57iT4fJNNtdeS9LgGmh904kkEJJjtRCHmU1xlKRKZxVZrimpT0TCiHA8EOeC4lc7mqhAVxSO1ScVQpSpq6UDhquTSUhKB8pcyYlJQS8FTDqjGkWc9oPYXAFeoFnLQiLXteSBbM0TqSGbhgGF5PQqlrg4aggjtBkfJenbLxNOuwVGy3MRmA4Oa5tiNHWzag/FMXR04Frtm5OUmN4SbyYEiDVh2ZuVsNAcohc5j2VQG5mG1xEDSk8DdpkS4cdQpWIdDXEukCA8u0JLN5rnASGyBobQDvTdlRzYvIbP5CYIIa10ZXOzWbPB063RtufZr2koYkAGGP4tNr9J4LQ18KCvCcXSOaWjek6CDP5fwj8TVv/Yn2uO7h8U/esKdRxgmbNbUmDm5HjxvrxvON60mL2aCNF517U0aFOqQ9uUiBMEElzC60axu6+a9ccvC/bPEPq4yv7wu3Kj2MZaMrDAgE8d2/GVPjn8jq+AMRjg2SGAci4SQC0gEzckkGW3F1U0aVSo4vvfSxnKbAW53gBGr4R7nhhBJy5nRvaHoYF5stLR2ZltlIu+JbTFwWU269pXZz9qJmEBrBtZzg0b7oAccobz1Hz6K3xGMY1pp0WZKQ1AEB0gmS6ZIMHQGb68I3vmivWzRAdB0dNMjIQ1rRDiNUCpSMupO+Nvw3mS3e3zyyyW9qWNS4ZUqE8oNwIEED7zmgAZRyABCi1ak9eFzJPJs/gPA8E1z7am8GdC46Bw5AaFCcefUGOH4mN7LGVNHOd6+Q6nVp7lA2g+0eoCmuPP1cSB3tKrKwklIz16OwdKVrfZ6ple2bXHddUmyaAIPAgSO5bX2do06uTNAc3r65Bc+7rXHhpa21KjKxbbII3eYIkknxVwNsj8LvJU22MA4vzsGbdAI8rBRvd1//ABf/ABXG2yus55seR5xIjRMeLntXMHE6Ln1JDrepXpeYJ1TklNzKbki59dq5ok3VQhMpCld0TJ5IldPJMJSlNcqhCulIU2VUcuBXEpEQspJSSulApK4lIFyBZSkpqcVVcCrPZW1qlDNkNnag6TwcOR6qsCUFRY2WE2gcTSeH6huRovrIe05+ZLGt6RyK9J9gKjK2EbLWkjddIEyOa8k2VtNlEMDYBmXu4yWlvWwzWHS8ytN7Je0Iw1R/uodTcS7JnAloFsgdYPEG03BHaOffO+nbjr+3qFbYtB2tJn9o/RVW0fZqkRApMj8o8lbbI25QxIPu3guHxNNnN/M3UduisDTXHK6zwz2xtpvokUaxJZox51bya48R14fLPf8AFHYDwDiqNgYFaJ5BrXn+WAAeUA81tsbgwR8Mqh29tapRovpAZiWZQYzZQ7dJc0m4jT6rXGyneWMQdnTSZWaDnDHC4kVAWsEF7bzdxE8VJwmOZUa57fdhwzktyOcQYY+/ex3gl2dV+yZUYAA4Fw1ZEU3MADmy34mP16JalEkh9MuDgYJBBDm5c8Oyifhe8TBNgvRrliu2nRy4hzgCQ5ufdZlzNJh46AAtPeoOJIloN8sNOU6sN2Pc/iQbK0xdwA4AObvNDqpM5AA8XFw9mUx/KFR4twFpBaOVm+7fzPGCoI7na8bkEjn95jehF008u7/b8nDtSExc8Nf6THyPaUgEd30EfItWVI93rvcq4vDnQNF2KxE2GnrwUfDmCFqRz6utbsTCOLXQJOUgeceamsw1Sm0Etc1x+EkEXEce8IGzsW5jaZbqZMRqBYrb7GrNxlHI9sObc2tOgLbngfNefp15uCeyu0XOcQ8y1rC4nX4Y496uW+0NCBfyVXsrYT6byydyoxzC4cLSC4dqqKtFzSWnUEg91ljbI6zjnq+3lzzKQW7Uo1CY/ivU8pQJ1SVOQTnfCEh17voiBkxYJhCczX1yTQqhCmFOCa5EphSJU0qslSLgkQcuXJFQ4Ll3FcFBycU0JxQcEoSBLyRShXvstSDn1JEgNA/qc4BpkXadYPXqqEcFovY3/mP/AC/7KqLz7XpwUPD27rpO80w6Yk5DzAGk3DmlXGzPavFUczajxULJkOgGGyCWOtnbMC91BxfwO7WfVV2N+I/nP+pyXmX27S43tL23t9owNniDNwQCPE8JUDbm0aOIIgS8TIyZt1rgSRMHhEg/tldh/wDT1P6f/sQNn6D8r/8AUVm8SXYvPWzKq6HtBXpHIMoyQ34SDuFwAMET8R1Wgp7Sa1tN1T3dwwkWLxDC37sEm6xlb/mP/Of9RTePePmtWMc9Y2dLa9MtAD7gUzBdIlhLHQHAkbp4+aqMblBgvGlQXMmAd20WVa74T3/MKNT496i/ZPdWbNjN5tbVu9r80D30wLcOPTs9Qkb6/tTmaju/0lE1XV7HuS4RkkBP2hw7Po1JgfjCrF9t17O7NFRuR46tcLEHmD3rTez1GrhhU95D2BhIe2xJBs1zYsYIuOSr/ZfUdi1O0P8Ap6v5R8wvPXWJ2wdqtqMZmc0PkiNJjSB2QrB+y6ZJJaJJk968/wBnfHT7fqF6UE58xe59fT//2Q==" class="irc_mut" height="315" width="555"></p><p align="center"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;"><strong><br></strong></span></p><p align="center"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;"><strong>دلـبـر نـصیـب کـن چـو&nbsp; بـه دیدار بنگرم &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; روی&nbsp; تـرا هـمـیـشه&nbsp; سـزاوار&nbsp; بـنگرم </strong></span></p> <p align="center"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;"><strong>دانـم&nbsp; درون مـردمـک&nbsp; چـشـم&nbsp; حـاضـری &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; تـا&nbsp; خـویـش را در آیـنـه هر بار بنگرم</strong></span></p> <p align="center"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;"><strong>چون در شهود خویش ترا می کنم شهید &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; بسیار روز و شب که به رخسار بنگرم</strong></span></p> <p align="center"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;"><strong>کـردی&nbsp; طـلوع دولـت عشق تو در وجود &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; سبـقت گرفـته ام چو به هـر کـار بنگرم</strong></span></p> <p align="center"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;"><strong>ور شـاهـد مـنـی تـو هـمـی شـاهـد خودی &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; در چـهـره ام&nbsp; تـراجــم &nbsp;اســرار&nbsp; بـنگرم</strong></span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;"><strong><br></strong></span></p><p align="center"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;"><strong>کـامـل شـدم به یـمن محبّت سپاس و حمد &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; شـاهـی&nbsp; ولـی تـرا هـمه چون یار بنگرم</strong></span> </p><p align="center"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; خوش بر محب که گفت رهیدم ز واسطه</strong></span></p> <p align="center"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دلـدار&nbsp; را&nbsp; بـه&nbsp; دیـده ی&nbsp; دلـدار&nbsp; بنگرم !&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></span></p>